Jayantibhai Amratlal Shah

Our heartfelt condolences to Haribhai Amratlal Shah of Connecticut. His brother Jayantibhai Amratlal Shah passed away in Nairobi, Kenya last month.