Vinubhai (Bachu) Virpal Shah (27.02.1939 – 20.10.2020)